Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky
 
Prevádzkovateľ:
 
Cestovná agentúra Milo tour s.r.o.
IČO: 46316779  
DIČ: 2023326965
so sídlom: M. Rázusa 2226/32, 960 01 Zvolen
 
1. Úvod
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Cestovná agentúra Milo tour s.r.o., so sídlom M. Rázusa 2226/32, 960 01 Zvolen,
IČO: 46316779, DIČ: 2023326965
(ďalej len "CA") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj služieb na internetovej stránke CA.
 
Kontaktné údaje CA:
mail: info@milotour.sk
telefón: 0948 807 708
poštová adresa: ul. M. Rázusa 2226/32, 96001 Zvolen
korešpondečná adresa - prevádzka: J. Kozačeka 146/13,960 01 Zvolen
číslo účtu pre bezhotovostné platby: Tatra banka 292 18 727 69/1100
 
CA je autorizovaným predajcom zájazdov cestovných kancelárií (ďalej iba CK), s ktorými má uzatvorenú riadnu zmluvu o predaji zájazdov. Všetky CK informovali CA, že sú riadne poistené proti úpadku CK. Zájazdy si u nás klient objednáva za rovnakú cenu a podmienok ako v danej CK.
 
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorá má ďalšiu neoddeliteľnú súčasť, a to všeobecné obchodné podmienky CK organizujúcej zájazd.
 
2. Objednávka
 
Každý návštevník www.milotour.sk môže poslať ľubovoľné množstvo NEZÁVÄZNÝCH objednávok. CA nemá v momente objednania zájazdu zákazníkom informácie o tom, či je daný zájazd voľný alebo nie.
 
CA si vyhradzuje právo po objednávke na úpravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri ručnom prepise zájazdu do databázy www.milotour.sk.
 
CA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré sú rozporuplné, prípadne neúplné, alebo neobsahujú správne telefónne číslo, i bez odpovede zákazníkovi.
 
CA nezodpovedá za prípadné rozdiely termínov, cien a ponúk. Ponuky sú posielané priamo od zazmluvených cestovných kancelárií a sú sťahované cestovným systémom, preto pri objednávke overujeme dostupnosť zájazdov, cenu a termín.
 
3. Vybavovanie objednávok
 
Po prijatí NEZÁVÄZNEJ objednávky vykoná CA rezerváciu zájazdu.
 
V prípade, že to nie je možné - CA okamžite kontaktuje zákazníka a dohodne ďalší postup.
Pri úspešnej rezervácii je zákazníkovi podľa predchádzajúcej dohody zaslaná zmluva o obstaraní zájazdu s potrebnými pokynmi na úhradu zájazdu buď faxom, emailom, poštou, a to na náklady CA.
 
CA informuje zákazníka do akej doby je potrebné (v prípade jeho záujmu) zaslať podpísanú zmluvu späť do CA.
 
Storno podmienky - viď bod VII.
 
Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre zákazníka záväzné a CA nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby (zo strany CK môže dôjsť k stornu rezervácie alebo zájazdu). Zmluva o obstaraní zájazdu sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.
 
4. Platba
 
Za bežné zájazdy objednávané viac, ako 1 kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu zaplatí zákazník spravidla 50 % z jeho plnej ceny, následne potom 1 kalendárny mesiac pred jeho uskutočnením doplatí zvyšnú sumu, do plnej ceny zájazdu.
 
Zájazdy typu "last moment" a zájazdy objednávané menej, ako 1 kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, hradí zákazník jednorázovo v plnej výške uvedenej ceny na účet CA, prípadne po dohode priamo na účet danej CK, v pobočke príslušnej banky, bankovým prevodom, osobne v kancelárii CA.
 
Zákazník berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária usporiadajúca príslušný zájazd rezerváciu nepotvrdí. V takomto prípade sa zmluva o obstaraní zájazdu nepovažuje za uzatvorenú a klient má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených platieb. Nemá však nárok na náhradu škody.
 
Objednávka sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.
 
Poplatky za platbu v SR sú hradené takto:
  • poplatok za platbu zálohy alebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník
  • poplatky za platbu zálohy alebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA
  • poplatky za prípadné doplatky nesie tá strana, ktorá doplatok zapríčinila (zákazník alebo CA)
  • poplatky za vrátenie preplatku zákazníkovi nesie CA bez ohľadu na príčinu
 
Tieto podmienky neplatia, pokiaľ zákazník platí priamo CK. V tom prípade platia podmienky CK.
Platby zo zahraničia a do zahraničia robíme iba výnimočne a poplatky hradí vždy zákazník.
 
5. Cestovné doklady
 
Potrebné doklady - vouchery, letenky a pod. obdrží zákazník od CA alebo príslušnej CK.
Závisí na termíne a na krajine, ktorú chce zákazník navštíviť. Doklady sú doručené cca. týždeň pred odjazdom (nástupom na zájazd) a napr. letenky môžu byť predané až priamo na letisku.
 
 
6. Zájazdy na vyžiadanie
 
U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najskôr u partnera CK (hotel v zahraničí a pod.). V takomto prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až 100 % ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu ihneď storno podmienky danej CK.
 
V prípade neúspešnej rezervácie sa vždy vracia záloha v plnej výške, pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd.
 
7. Storno podmienky
 
Zákazník je oprávnený stornovať objednaný zájazd nasledovne:
 
  • Až do okamihu zloženia zálohy alebo podpisu zmluvy bez storno poplatkov.
  • Neskôr už podľa storno podmienok danej CK organizujúcej zájazd.
 
8. Reklamácie
 
Reklamáciu k zájazdu je potrebné zaslať písomne, poprípade ešte pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený delegátom CK, fotografie, atď. Všetko je nutné zaslať na e-mail info@milotour.sk alebo doporučene na adresu CA.
 
CA je cestovnou agentúrou, takže podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou a taktiež nemá na starosti riešenie ich reklamácie.
 
Po obdržaní je reklamácia zaslaná usporiadateľovi zájazdu - CK, ktorá je povinná sa k nej vyjadriť zo zákona stanovenej lehote.
 
Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá CK, s ktorou má zákazník uzatvorenú cestovnú zmluvu. CK zodpovedá za záväzky bez ohľadu na to, že či mali byť splnené cestovnou kanceláriou alebo inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu.
 
CK nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách, ktoré nie sú dojednané v cestovnej zmluve, organizovaných inými subjektmi, ktoré si zákazník objedná na mieste u delegáta, hotela či iných organizácií.
 
Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo alebo darček zadarmo.
 
9. Odmietnutie zákazníka
 
CA si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka najmä v prípadoch:
 
  • zákazník zasiela stále neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky (rezervácie) alebo,
  • zasiela objednávky (rezervácie) s vedomím, že si zájazd v skutočnosti neobjedná,
  • zákazník viac ako v dvoch prípadoch po sebe bezdôvodne nezaplatí zálohu alebo celú čiastku po potvrdení rezervácie,
  • zákazník vo viac ako dvoch prípadoch nezašle podpísanú cestovnú zmluvu.
 
10. Osobné údaje
 
Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko) poskytnuté klientom pri využívaní tohto serveru a služieb na www.milotour.sk, sú osobnými údajmi podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. CA si dôvernosť klientových osobných údajov uvedomuje a prehlasuje, že s nimi budeme nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 
Kupujúci (zákazník) vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby CA spracovávala a uschovávala jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti CA a spracovávala ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
 
Kupujúci udeľuje CA tento súhlas na dobu neurčitú. Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne alebo e-mailom odvolať na info@milotour.sk a klientove údaje bez zbytočného odkladu CA zlikviduje.
 
CA prehlasuje, že všetky klientove údaje považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov k zlepšeniu a spravovaniu svojich služieb, k obchodným a marketingovým účelom firmy.
 
Pokiaľ bude ku klientovým osobným údajom mať prístup iný subjekt, tak to bude iba v rámci spolupráce na činnostiach firmy Cestovná agentúra Milo tour s.r.o. za účelom zlepšovania svojich služieb a k obchodným a marketingovým účelom, pričom takýto iný subjekt nesmie údaje poskytovať inej osobe.
 
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
 
Podľa zákona má klient právo kedykoľvek CA písomne požiadať o poskytnutie informácií o tom, aké osobné údaje o ňom spracovávame.
 
Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu CA zasielala správy o činnosti, ponukách a akciách CA bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.
 
11. Záverečné ustanovenia
 
Obrázky, video, mapy a ďalšie materiály použité na našej stránke a v katalógu majú ilustračný charakter, nie sú záväzné.
 
Hodnotenia ("hviezdičky") ubytovacích kapacít majú subjektívny charakter a nemusia sa zhodovať s oficiálnou kategorizáciou ubytovacej kapacity.
 
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu objednaním zájazdu.
 
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 
 
 12.

Zabezpečenie ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom – cestovnou agentúrou MILO TOUR sro v zmysle §8 odst.3 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Cestovná agentúra MILO TOUR sro – ďalej len „sprostredkovateľ“ a cestovné kancelárie – ďalej len „prevádzkovateľ“ majú vzájomné práva a povinnosti pri zabezpečení spracovania osobných údajov.

Sprostredkovateľ sa zaväzuje zaručiť bezpečnosť spracúvaním osobných údajov opatreniami podľa §19 odst.1) z.č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Poverenie spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľom vyplýva z platnej a účinnej zmluvy o nevýhradnom obchodnom zastúpení a znení príloh, ktorá bola medzi nimi uzavretá.

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie zájazdov, pobytov, produktov a služieb cestovného ruchu poskytovaných Prevádzkovateľom v informačnom systéme. Informačným systémom pre účely zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom, automatizovaná aj neautomatizovaná evidencia internetových alebo písomných rezervácií a zmlúv o obstarávaní zájazdov Prevádzkovateľa, ktorej súčasťou môže byť aj poistná zmluva.

Na základe Zmluvy o obchodnom zastúpení poskytne Sprostredkovateľ Prevádzkovateľovi nasledujúce osobné údaje, ktoré je Sprostredkovateľ oprávnený pre Prevádzkovateľa spracúvať za podmienok dohodnutých v uvedenej Zmluve.

Osobné údaje:

Titul

Priezvisko

Meno

Adresa bydliska

Dátum narodenia

Miesto narodenia

Rodné číslo

Číslo cestovného dokladu alebo preukazu totožnosti

Telefónne číslo

e-mailová adresa

 

Okruh dotknutých osôb sú klienti, ktorí uzatvárajú s Prevádzkovateľom alebo Sprostredkovateľom ako objednávateľ, klient splnomocneného za ostatných cestujúcich Zmluvu o obstaraní zájazdu.

Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať len tie údaje, ktoré sú zodpovedajú účelu ich spracúvania, pričom má povinnosť zabezpečiť bezpečnosť poskytnutých osobných údajov, chráni ich odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním.